ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองหลังสวน
www.langsuancity.go.th ? 2014